Automatyka

Co to jest model obiektu?

Najogólniej mówiąc „model" stanowi pewne wyo­brażenie obiektu „prawdziwego",jego właściwości i sposobu działania. Z zasady wyobrażenie takie nie jest pełne, lecz dotyczy tylko tych zjawisk, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia użyt­kownika. Model powinien być w miarę możliwości sformalizowany, np. jako model matematyczny. Terminem tym będziemy określać opis matema­tyczny obiektu, np. układ równań, nierówności i zależności logicznych opisujących działanie obiek­tu. Model matematyczny jest więc tworem abstrak­cyjnym i pozwala na analizę tylko „na papierze". Dążenie do wykorzystania modelu w sposób ekspe­rymentalny prowadzi do pojęcia symulacji i modelu symulacyjnego. Przez symulację lub modelowanie rozumie się eksperyment polegający na badaniu modelu obiektu (modelu symulacyjnego) i wniosko­waniu na tej podstawie o zachowaniu się obiektu oryginalnego. Często model symulacyjny ma postać programu obliczeniowego dla komputera cyfrowe­go. Ten rodzaj symulacji cyfrowej można interpre­tować również jako program rozwiązywania rów­nań modelu matematycznego i analizy tych rozwią­zań za pomocą środków techniki obliczeniowej. W przypadku zastosowania techniki analogowej (patrz rozdz. 7) rozwiązywania równań modelu dokonuje się w maszynie analogowej. Sposób działania maszyny analogowej powoduje, że proces rozwiązy­wania można często traktować jako działanie modelu analogowego, który odwzorowuje zjawiska zachodzące w obiekcie oryginalnym za pomocą zjawisk zachodzących w modelu (analogu), zbudo­wanym jako odpowiedni układ elektryczny. W niektórych przypadkach modelowanie ma charak­ter fizyczny, tzn. bada się model o naturze fizycznej takiej samej jak obiekt oryginalny, ale zbudowany w innej skali: makietę samolotu w tunelu aerodyna­micznym lub makietę zapory wodnej. Bardzo ważną rolę w procesie formułowania modelu obiektu odgrywa zagadnienie identyfikacji. Przez identyfikację obiektu rozumie się takie rozpo­znanie struktury, charakterystyk i parametrów obiektu, aby było możliwe zbudowanie modelu. Symulacja może również pełnić rolę środka identy­fikacji, jeśli po wstępnym rozpoznaniu obiektu formułuje się pewien model, a następnie model ten podlega badaniu, wyniki badań modelu porównuje się (weryfikuje) z wynikami badań obiektu rzeczy­wistego, poczym model ulega poprawieniu, ponow­nej weryfikacji itd. aż do osiągnięcia zadowalającej zgodności modelu z obiektem.

Cytat dnia!

Jak jest zbudowana cyfrowa maszyna matematyczna i czym różni się od maszyny analogo­wej?

Maszyna cyfrowa jest urządzeniem obliczeniowym operującym liczbami (wynika to zresztą z samej nazwy). Umożliwia ona wykonywanie czterech podstawowych działań arytmetycznych. Struktura maszyny jest przystosowana do wykonywanych zadań — maszyna składa się z arytmometru wyko­nującego działania arytmetyczne, pamięci zawiera- jącej odpowiedni zasób danych liczbowych oraz program działania maszyny, układu sterowania, organizującego współpracę między poszczególnymi elementami maszyny, oraz urządzeń wejścia i wyjś­cia umożliwiających wprowadzenie danych i odczyt wyników. Poszczególne operacje maszyny cyfrowej są wykonywane kolejno na pod­stawie programu zapisanego w pamięci. Podstawową różnicą między obydwoma typami maszyn jest to, że maszyna analogowa wykonuje działania na funkcjach czasu (sygnałach), natomiast maszyna cyfrowa na liczbach. Druga różnica wynika ze sposobu działania maszyn oraz programowania. W maszynie analogowej wszystkie operacje są wykonywane jednocześnie. Jeżeli program zawiera np. kilka operacji dodawa­nia, to każda z nich jest wykonywana za pomocą innego układu operacyjnego, a więc obliczenia są wykonywane równolegle. W maszynie cyfrowej jest tylko jeden arytmometr, jeżeli jest kilka operacji dodawania, są one wykonywane kolejno, jedna za drugą, a więc obliczenia w maszynie cyfrowej są wykonywane szeregowo. Fakt ten wyjaśnia, dla­czego maszyny analogowe są znacznie szybsze niż maszyny cyfrowe. ”


Kategorie
 • solarny regulator ładowania : www.oze-market.pl
 • Co to jest automatyka?
 • Co to jest automatyzacja?
 • Co to jest sterowanie?
 • Czym różni się sterowanie od regulacji?
 • Jaki jest najprostszy układ regulacji auto­matycznej?
 • Z jakim najprostszym układem regulacji automatycznej można się spotkać w życiu codzien­nym?
 • Co to jest obiekt automatyzacji?
 • Co to jest model obiektu?
 • Jakie najważniejsze wielkości występują w sformułowaniu modelu matematycznego obiektu?
 • Na jakie grupy dzieli się zmienne modelu obiektu?
 • Jaka jest rola zmiennych wejściowych i wyjściowych?
 • Ile zmiennych wejściowych i wyjściowych może mieć układ?
 • Jaki sens ma pojęcie stanu układu?
 • Czy stan układu opisuje się tylko jedną zmienną?
 • Co to jest wektor stanu i przestrzeń sta­nów?
 • Co to jest układ statyczny?
 • Jakie są elementarne typy nieliniowości okładów statycznych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy układami o parametrach skupionych i rozłożonych?
 • Czy zmienne stanu układu mogą przybie­rać wartości dowolne?
 • Czy zmienna niezależna - czas - może podlegać dyskretyzacji?
 • Czy parametry układu mogą zależeć od czasu?
 • Jakie układy nazywa się liniowymi?
 • Czy układy liniowe często spotyka się w praktyce?
 • Czy modele liniowe są często stosowane?
 • Jaki jest najprostszy układ statyczny?
 • Co to jest węzeł sumujący ?
 • Czy do opisu członów nieliniowych zawsze jest potrzebna charakterystyka statyczna w postaci wykresu.
 • Co to jest linearyzacja charakterystyk nie­liniowych?
 • Kiedy nie można stosować linearyzacji?
 • Co to jest element przekaźnikowy?
 • W jaki sposób można łączyć człony nieli­niowe?
 • Jakie można podać przykłady połączenia szeregowego członów nieliniowych?
 • Jakie można podać przykłady połączenia równoległego członów nieliniowych?
 • Jak rozpoznaje się znak sprzężenia zwrot­nego?
 • Czy można skonstruować graficznie cha­rakterystykę statyczną układu ze sprzężeniem zwro­tnym?
 • Jakie można podać przykłady połączenia członów na zasadzie sprzężenia zwrotnego?
 • Jaką postać ma opis najprostszego układu dynamicznego?
 • Jak można uogólnić podany sposób opisu na układy wyższych rzędów?
 • Czy opis w przestrzeni stanów jest jedno­znaczny dla danego układu?
 • Czy istnieje metoda opisu, która jest jed­noznaczna dla danego układu?
 • Co to jest transmitancja operatorowa?
 • Co to jest transmitancja widmowa?
 • Co to są charakterystyki częstotliwościo­we?
 • Jakie korzyści daje stosowanie trans mi-tancji i charakterystyk częstotliwościowych?
 • Co to są charakterystyki czasowe ukła­du?
 • Co to jest opis za pomocą całki sploto­wej?
 • Jaką postać ma zapis wektorowo-macie-rzowy w przypadku układu o wielu wejściach i wyjściach?
 • istnieje ścisły związek miedzy opisem w przestrzeni stanów a transmitancją?
 • Co to jest wielomian charakterystyczny układu?
 • Jaki jest związek macierzy podstawowej z rozwiązaniami wymuszonymi?
 • Co oznacza pojęcie stabilności układu?
 • Czy stabilność układu liniowego zależy od wartości własnych układu?
 • Jakie są podstawowe człony dynamiczne i ich właściwości?
 • Jakie są najważniejsze parametry członów dynamicznych?
 • Jaki wpływ na własności dynamiczne układu mają zera transmitancji?
 • Które z omówionych zależności obowią­zują w przypadku układów niestacjonarnych?
 • Parametric desing
 • https://www.dyszeprzemyslowe.pl/dezynfekcja/dezynfekcja-pomieszczen
 • brachydaktylia

 • Automatyka przemysowa
  automatyka do bram
  automatyka domowa
  automatyka zabezpieczeniowa
  Polecamy: