Automatyka

W jaki sposób można łączyć człony nieli­niowe?

Człony nieliniowe z jednym wejściem i jednym wyjściem można łączyć (tak jak i człony liniowe) trzema sposobami: szeregowo, równolegle i na zasa­dzie sprzężenia zwrotnego. Na rysunku 2.28A pokazano te trzy typy połączeń na przykładzie dwu członów opisanych zależnościami y = f\(ux), yi = Mu2). Jak widać, jest to przypadek zależności uwikłanej (y po obu stronach równości). Wynika to z „pętli" oddziaływań H\ -* y-* >i —► u,... Układy, w któ­rych występują tylko połączenia szeregowe lub równoległe (zależność ma tam postać jawną) nazywa się układami otwartymi, układy zaś z pętlami (o niejawnym, uwikłanym opisie) nazywa się układami zamkniętymi ( układami z rekurs-ją). Próbując rozwikłać podaną zależność, można zapisać funkcję odwrotną do funkcji J\ jako f~Ay) = u+f2(y) Stąd otrzymamy u = fil(y) - f2(y) = g(y) Pisząc teraz funkcję odwrotną do g, otrzymaliby­śmy szukaną zależność jako >' = g\u) Zależność ta jednak tylko na pozór wyjaśnia kwe­stię, ponieważ dla jej spełnienia jest potrzebne istnienie funkcji odwrotnych /71 i g ', co nie zawsze ma miejsce. Brak funkcji odwrotnej f\1 (jej niejednoznaczność) jest stosunkowo łatwy do uwzględnienia przy posługiwaniu się metodami wykreślnymi (patrz pyt. 2.32), natomiast funkcja odwrotna g 1 istnieje tylko wtedy, gdy pętla oddzia­ływań u\-*y-*yi-+u\ jest stabilna. Pojęcie stabil­ności jest omówione w pyt. 2.50 i dalej, dotyczy ono w zasadzie układów dynamicznych, tutaj natomiast stykamy się z pewną interpretacją tego zjawiska. Pomińmy ścisłe wyprowadzenia i zauważmy, że jeśli w pętli sprzężenia zwrotnego na rys. 2.28A (c) funkcje A i h miałyby tę właściwość, że sygnały w pętli oddziaływań ulegałyby podtrzymywaniu, tzn. że dla pewnych u, i u2 byłoby to połączenie takie traci sens. Przy powyższym warunku spełnionym równościowo moglibyśmy bowiem otrzymać przy u = 0 wartości ut \ u2 = y niezerowe. a przy warunku spełnionym nierównoś-ciowo przy dowolnym u otrzymalibyśmy u i y nieograniczone. Przykładowo na rys. 2.28B poka­zano pozornie prosty układ, w którym powinna obowiązywać zależność y=5^u+-j->'j. Układ taki jest jednak praktycznie bez sensu, ponieważ równość ta może być spełniona tylko przy u = 0 i >• dowolnym albo przy y—»00. na przykładzie połączenia szeregowego członu ze strefą nieczułości z członem wprowadza­jącym nasycenie.

Cytat dnia!

Jak jest zbudowana cyfrowa maszyna matematyczna i czym różni się od maszyny analogo­wej?

Maszyna cyfrowa jest urządzeniem obliczeniowym operującym liczbami (wynika to zresztą z samej nazwy). Umożliwia ona wykonywanie czterech podstawowych działań arytmetycznych. Struktura maszyny jest przystosowana do wykonywanych zadań — maszyna składa się z arytmometru wyko­nującego działania arytmetyczne, pamięci zawiera- jącej odpowiedni zasób danych liczbowych oraz program działania maszyny, układu sterowania, organizującego współpracę między poszczególnymi elementami maszyny, oraz urządzeń wejścia i wyjś­cia umożliwiających wprowadzenie danych i odczyt wyników. Poszczególne operacje maszyny cyfrowej są wykonywane kolejno na pod­stawie programu zapisanego w pamięci. Podstawową różnicą między obydwoma typami maszyn jest to, że maszyna analogowa wykonuje działania na funkcjach czasu (sygnałach), natomiast maszyna cyfrowa na liczbach. Druga różnica wynika ze sposobu działania maszyn oraz programowania. W maszynie analogowej wszystkie operacje są wykonywane jednocześnie. Jeżeli program zawiera np. kilka operacji dodawa­nia, to każda z nich jest wykonywana za pomocą innego układu operacyjnego, a więc obliczenia są wykonywane równolegle. W maszynie cyfrowej jest tylko jeden arytmometr, jeżeli jest kilka operacji dodawania, są one wykonywane kolejno, jedna za drugą, a więc obliczenia w maszynie cyfrowej są wykonywane szeregowo. Fakt ten wyjaśnia, dla­czego maszyny analogowe są znacznie szybsze niż maszyny cyfrowe. ”


Kategorie
 • Co to jest automatyka?
 • Co to jest automatyzacja?
 • Co to jest sterowanie?
 • Czym różni się sterowanie od regulacji?
 • Jaki jest najprostszy układ regulacji auto­matycznej?
 • Z jakim najprostszym układem regulacji automatycznej można się spotkać w życiu codzien­nym?
 • Co to jest obiekt automatyzacji?
 • Co to jest model obiektu?
 • Jakie najważniejsze wielkości występują w sformułowaniu modelu matematycznego obiektu?
 • Na jakie grupy dzieli się zmienne modelu obiektu?
 • Jaka jest rola zmiennych wejściowych i wyjściowych?
 • Ile zmiennych wejściowych i wyjściowych może mieć układ?
 • Jaki sens ma pojęcie stanu układu?
 • Czy stan układu opisuje się tylko jedną zmienną?
 • Co to jest wektor stanu i przestrzeń sta­nów?
 • Co to jest układ statyczny?
 • Jakie są elementarne typy nieliniowości okładów statycznych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy układami o parametrach skupionych i rozłożonych?
 • Czy zmienne stanu układu mogą przybie­rać wartości dowolne?
 • Czy zmienna niezależna - czas - może podlegać dyskretyzacji?
 • Czy parametry układu mogą zależeć od czasu?
 • Jakie układy nazywa się liniowymi?
 • Czy układy liniowe często spotyka się w praktyce?
 • Czy modele liniowe są często stosowane?
 • Jaki jest najprostszy układ statyczny?
 • Co to jest węzeł sumujący ?
 • Czy do opisu członów nieliniowych zawsze jest potrzebna charakterystyka statyczna w postaci wykresu.
 • Co to jest linearyzacja charakterystyk nie­liniowych?
 • Kiedy nie można stosować linearyzacji?
 • Co to jest element przekaźnikowy?
 • W jaki sposób można łączyć człony nieli­niowe?
 • Jakie można podać przykłady połączenia szeregowego członów nieliniowych?
 • Jakie można podać przykłady połączenia równoległego członów nieliniowych?
 • Jak rozpoznaje się znak sprzężenia zwrot­nego?
 • Czy można skonstruować graficznie cha­rakterystykę statyczną układu ze sprzężeniem zwro­tnym?
 • Jakie można podać przykłady połączenia członów na zasadzie sprzężenia zwrotnego?
 • Jaką postać ma opis najprostszego układu dynamicznego?
 • Jak można uogólnić podany sposób opisu na układy wyższych rzędów?
 • Czy opis w przestrzeni stanów jest jedno­znaczny dla danego układu?
 • Czy istnieje metoda opisu, która jest jed­noznaczna dla danego układu?
 • Co to jest transmitancja operatorowa?
 • Co to jest transmitancja widmowa?
 • Co to są charakterystyki częstotliwościo­we?
 • Jakie korzyści daje stosowanie trans mi-tancji i charakterystyk częstotliwościowych?
 • Co to są charakterystyki czasowe ukła­du?
 • Co to jest opis za pomocą całki sploto­wej?
 • Jaką postać ma zapis wektorowo-macie-rzowy w przypadku układu o wielu wejściach i wyjściach?
 • istnieje ścisły związek miedzy opisem w przestrzeni stanów a transmitancją?
 • Co to jest wielomian charakterystyczny układu?
 • Jaki jest związek macierzy podstawowej z rozwiązaniami wymuszonymi?
 • Co oznacza pojęcie stabilności układu?
 • Czy stabilność układu liniowego zależy od wartości własnych układu?
 • Jakie są podstawowe człony dynamiczne i ich właściwości?
 • Jakie są najważniejsze parametry członów dynamicznych?
 • Jaki wpływ na własności dynamiczne układu mają zera transmitancji?
 • Które z omówionych zależności obowią­zują w przypadku układów niestacjonarnych?
 • ikea pościel dla dzieci

 • Automatyka przemysowa
  automatyka do bram
  automatyka domowa
  automatyka zabezpieczeniowa
  Polecamy:
  Profesjonalny system erp od firmy BPSC