Automatyka

Czym różni się sterowanie od regulacji?

Istnieją dwa zasadnicze sposoby sterowania: stero­wanie w układzie otwartym i sterowanie w układzie zamkniętym (czyli w układzie ze sprzężeniem zwrotnym). Regulacja oznacza drugi z wymienio­nych sposobów, jest więc pojęciem węższym od pojęcia sterowania. Regulacja, czyli sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, jest jednym z najważniej- c) poprzedniego pytania sterowanie w układzie otwar­tym polegałoby, przy żądaniu utrzymania określo­nej stałej temperatury w piecu, na ustawieniu zaworu dopływu gazu w pewnym położeniu, takim, o którym wiedzielibyśmy z góry, że powinno odpo­wiadać żądanej temperaturze; wystarczy jednak, że wystąpi jakiekolwiek zakłócenie, a ustawione poło­żenie zaworu może okazać się niewłaściwe. Aby otrzymać tzw. układ zamknięty sterowania, czyli układ regulacji, należy zamknąć pętlę oddzia­ływań, tzn. uzależnić sterowanie od skutków, jakie to sterowanie wywołuje, co symbolicznie pokazano na rys. 1.4c. Połączenie wielkości regulowanej y, zamykające pętlę regulacji, nazywa się sprzężeniem zwrotnym. Wprowadzenie sygnału reprezentują­cego wielkość regulowaną do urządzenia sterują­cego uniezależnia obiekt od zakłóceń, ponieważ kontrola skutków sterowania umożliwia bieżące korygowanie tego sterowania. Jest to podstawowa zaleta regulacji — możliwość osiągnięcia właści­wego celu mimo oddziaływania zakłóceń. Do tego potrzebne jest porównywanie postawionego celu z aktualnie obserwowanym wynikiem sterowania i przystosowanie tego sterowania do ewentualnie dostrzeżonych odchyleń realizacji celu. W omawia­nym przykładzie układ regulacji otrzymamy przez zainstalowanie termometru w piecu i uzależnienie ustawienia zaworu od wskazań termometru: jeśli temperatura jest za niska, należy zawór bardziej otworzyć, jeśli za wysoka — przymknąć. Zauważ­my, że regulacja nie musi być automatyczna - jeśli manipulacji zaworem dokonuje człowiek, patrząc na termometr, to nazwiemy to regulacją ręczną. Oczywiście nasze zainteresowanie będzie skiero­wane na regulację automatyczną, kiedy opisane operacje wykonuje samoczynnie regulator, czyli urządzenie sterujące obiekt na podstawie danych pomiarowych pobieranych z odpowiednich czujni­ków zainstalowanych w obiekcie. Regulator powi­nien również otrzymać sygnał reprezentujący cel sterowania — np. wartość temperatury, która ma być utrzymywana w piecu.

Cytat dnia!

Jak jest zbudowana cyfrowa maszyna matematyczna i czym różni się od maszyny analogo­wej?

Maszyna cyfrowa jest urządzeniem obliczeniowym operującym liczbami (wynika to zresztą z samej nazwy). Umożliwia ona wykonywanie czterech podstawowych działań arytmetycznych. Struktura maszyny jest przystosowana do wykonywanych zadań — maszyna składa się z arytmometru wyko­nującego działania arytmetyczne, pamięci zawiera- jącej odpowiedni zasób danych liczbowych oraz program działania maszyny, układu sterowania, organizującego współpracę między poszczególnymi elementami maszyny, oraz urządzeń wejścia i wyjś­cia umożliwiających wprowadzenie danych i odczyt wyników. Poszczególne operacje maszyny cyfrowej są wykonywane kolejno na pod­stawie programu zapisanego w pamięci. Podstawową różnicą między obydwoma typami maszyn jest to, że maszyna analogowa wykonuje działania na funkcjach czasu (sygnałach), natomiast maszyna cyfrowa na liczbach. Druga różnica wynika ze sposobu działania maszyn oraz programowania. W maszynie analogowej wszystkie operacje są wykonywane jednocześnie. Jeżeli program zawiera np. kilka operacji dodawa­nia, to każda z nich jest wykonywana za pomocą innego układu operacyjnego, a więc obliczenia są wykonywane równolegle. W maszynie cyfrowej jest tylko jeden arytmometr, jeżeli jest kilka operacji dodawania, są one wykonywane kolejno, jedna za drugą, a więc obliczenia w maszynie cyfrowej są wykonywane szeregowo. Fakt ten wyjaśnia, dla­czego maszyny analogowe są znacznie szybsze niż maszyny cyfrowe. ”


Kategorie
 • https://www.automatyka24.pl/pl/katalog/czujniki-indukcyjne-kostkowe
 • AHD
 • Co to jest automatyka?
 • Co to jest automatyzacja?
 • Co to jest sterowanie?
 • Czym różni się sterowanie od regulacji?
 • Jaki jest najprostszy układ regulacji auto­matycznej?
 • Z jakim najprostszym układem regulacji automatycznej można się spotkać w życiu codzien­nym?
 • Co to jest obiekt automatyzacji?
 • Co to jest model obiektu?
 • Jakie najważniejsze wielkości występują w sformułowaniu modelu matematycznego obiektu?
 • Na jakie grupy dzieli się zmienne modelu obiektu?
 • Jaka jest rola zmiennych wejściowych i wyjściowych?
 • Ile zmiennych wejściowych i wyjściowych może mieć układ?
 • Jaki sens ma pojęcie stanu układu?
 • Czy stan układu opisuje się tylko jedną zmienną?
 • Co to jest wektor stanu i przestrzeń sta­nów?
 • Co to jest układ statyczny?
 • Jakie są elementarne typy nieliniowości okładów statycznych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy układami o parametrach skupionych i rozłożonych?
 • Czy zmienne stanu układu mogą przybie­rać wartości dowolne?
 • Czy zmienna niezależna - czas - może podlegać dyskretyzacji?
 • Czy parametry układu mogą zależeć od czasu?
 • Jakie układy nazywa się liniowymi?
 • Czy układy liniowe często spotyka się w praktyce?
 • Czy modele liniowe są często stosowane?
 • Jaki jest najprostszy układ statyczny?
 • Co to jest węzeł sumujący ?
 • Czy do opisu członów nieliniowych zawsze jest potrzebna charakterystyka statyczna w postaci wykresu.
 • Co to jest linearyzacja charakterystyk nie­liniowych?
 • Kiedy nie można stosować linearyzacji?
 • Co to jest element przekaźnikowy?
 • W jaki sposób można łączyć człony nieli­niowe?
 • Jakie można podać przykłady połączenia szeregowego członów nieliniowych?
 • Jakie można podać przykłady połączenia równoległego członów nieliniowych?
 • Jak rozpoznaje się znak sprzężenia zwrot­nego?
 • Czy można skonstruować graficznie cha­rakterystykę statyczną układu ze sprzężeniem zwro­tnym?
 • Jakie można podać przykłady połączenia członów na zasadzie sprzężenia zwrotnego?
 • Jaką postać ma opis najprostszego układu dynamicznego?
 • Jak można uogólnić podany sposób opisu na układy wyższych rzędów?
 • Czy opis w przestrzeni stanów jest jedno­znaczny dla danego układu?
 • Czy istnieje metoda opisu, która jest jed­noznaczna dla danego układu?
 • Co to jest transmitancja operatorowa?
 • Co to jest transmitancja widmowa?
 • Co to są charakterystyki częstotliwościo­we?
 • Jakie korzyści daje stosowanie trans mi-tancji i charakterystyk częstotliwościowych?
 • Co to są charakterystyki czasowe ukła­du?
 • Co to jest opis za pomocą całki sploto­wej?
 • Jaką postać ma zapis wektorowo-macie-rzowy w przypadku układu o wielu wejściach i wyjściach?
 • istnieje ścisły związek miedzy opisem w przestrzeni stanów a transmitancją?
 • Co to jest wielomian charakterystyczny układu?
 • Jaki jest związek macierzy podstawowej z rozwiązaniami wymuszonymi?
 • Co oznacza pojęcie stabilności układu?
 • Czy stabilność układu liniowego zależy od wartości własnych układu?
 • Jakie są podstawowe człony dynamiczne i ich właściwości?
 • Jakie są najważniejsze parametry członów dynamicznych?
 • Jaki wpływ na własności dynamiczne układu mają zera transmitancji?
 • Które z omówionych zależności obowią­zują w przypadku układów niestacjonarnych?
 • sweter oversize
 • czujniki Gdańsk - czujniki24.pl
 • http://www.dyszeprzemyslowe.pl/glowice-myjace/statyczne

 • Automatyka przemysowa
  automatyka do bram
  automatyka domowa
  automatyka zabezpieczeniowa
  Polecamy: