Automatyka

Co to jest linearyzacja charakterystyk nie­liniowych?

Linearyzacja jest to uproszczenie modelu nielinio­wego w taki sposób, że charakterystykę nieliniową przybliża się lokalnie, tzn. w pewnym obszarze, odpowiednio dobraną zależnością liniową. Cel takiego zabiegu jest oczywisty - znaczne uprosz­czenie opisu i analizy. Zasadę linearyzacji można zilustrować graficznie (rys. 2.25). Jeśli nieliniowość opisuje się charakterystyką statyczną y = f{u), to w pewnym punkcie tej charakterystyki, np. przy u = u0. można poprowadzić styczną do charaktery­styki i uznać, że w pobliżu tego punktu charaktery­styka pokrywa się ze styczną, a więc ma postać y - k\u + ką, przy czym współczynnik A;, od po­ wiada nachyleniu stycznej, zaś ko jest przesunię­ciem względem początku układu współrzędnych. Ten sam wynik można przedstawić analitycznie, ponieważ funkcję y - f(u) można rozwinąć w szereg potęgowy (szereg Taylora) Jeśli w szeregu nieskończonym pominąć wszystkie wyrazy oprócz dwóch pierwszych - otrzymuje się przybliżenie liniowe funkcji y = /(u). Na to, aby można było przyjąć to przybliżenie, powicny być spełnione pewne warunki: odchylenie (u — un) punktu „bieżącego" u od punktu Uo, wokół którego dokonujemy rozwinięcia, musi być dostatecznie małe, tak aby człony (u—Uof, (u — Mo)3 itd., pojawia­jące się w dalszych wyrazach rozwinięcia, były pomijalnie małe wobec wyrazów pierwszych. Tak więc linearyzacja jest możliwa tylko lokalnie, w otoczeniu wybranego punktu uq (np. „punktu pra­cy" układu) i ma sens tylko dla małych odchyleń od tego punktu. Ponadto, aby przybliżenie liniowe miało sens — powinna istnieć pochodna punkcie un. Ten drugi warunek oznacza „gładkość" charakterystyki y = f(u) w punkcie un, tzn. brak skoków lub załamań charakterystyki statycznej w tym punkcie lub. inaczej mówiąc, istnienie w tym punkcie stycznej do charakterystyki. Jeśli te warunki są spełnione, to rzeczywiście można napi­sać przy czym łatwo sprawdzić, że k. = «="o oraz ko = /(u^-k^. Powyższa metoda linearyzacji dla małych odchyleń jest często stosowana — również w przypadku zależności od kilku zmiennych: y = f(u\. u2,ur).

Cytat dnia!

Jak jest zbudowana cyfrowa maszyna matematyczna i czym różni się od maszyny analogo­wej?

Maszyna cyfrowa jest urządzeniem obliczeniowym operującym liczbami (wynika to zresztą z samej nazwy). Umożliwia ona wykonywanie czterech podstawowych działań arytmetycznych. Struktura maszyny jest przystosowana do wykonywanych zadań — maszyna składa się z arytmometru wyko­nującego działania arytmetyczne, pamięci zawiera- jącej odpowiedni zasób danych liczbowych oraz program działania maszyny, układu sterowania, organizującego współpracę między poszczególnymi elementami maszyny, oraz urządzeń wejścia i wyjś­cia umożliwiających wprowadzenie danych i odczyt wyników. Poszczególne operacje maszyny cyfrowej są wykonywane kolejno na pod­stawie programu zapisanego w pamięci. Podstawową różnicą między obydwoma typami maszyn jest to, że maszyna analogowa wykonuje działania na funkcjach czasu (sygnałach), natomiast maszyna cyfrowa na liczbach. Druga różnica wynika ze sposobu działania maszyn oraz programowania. W maszynie analogowej wszystkie operacje są wykonywane jednocześnie. Jeżeli program zawiera np. kilka operacji dodawa­nia, to każda z nich jest wykonywana za pomocą innego układu operacyjnego, a więc obliczenia są wykonywane równolegle. W maszynie cyfrowej jest tylko jeden arytmometr, jeżeli jest kilka operacji dodawania, są one wykonywane kolejno, jedna za drugą, a więc obliczenia w maszynie cyfrowej są wykonywane szeregowo. Fakt ten wyjaśnia, dla­czego maszyny analogowe są znacznie szybsze niż maszyny cyfrowe. ”


Kategorie
 • komkom.pl
 • Co to jest automatyka?
 • Co to jest automatyzacja?
 • Co to jest sterowanie?
 • Czym różni się sterowanie od regulacji?
 • Jaki jest najprostszy układ regulacji auto­matycznej?
 • Z jakim najprostszym układem regulacji automatycznej można się spotkać w życiu codzien­nym?
 • Co to jest obiekt automatyzacji?
 • Co to jest model obiektu?
 • Jakie najważniejsze wielkości występują w sformułowaniu modelu matematycznego obiektu?
 • Na jakie grupy dzieli się zmienne modelu obiektu?
 • Jaka jest rola zmiennych wejściowych i wyjściowych?
 • Ile zmiennych wejściowych i wyjściowych może mieć układ?
 • Jaki sens ma pojęcie stanu układu?
 • Czy stan układu opisuje się tylko jedną zmienną?
 • Co to jest wektor stanu i przestrzeń sta­nów?
 • Co to jest układ statyczny?
 • Jakie są elementarne typy nieliniowości okładów statycznych?
 • Jaka jest różnica pomiędzy układami o parametrach skupionych i rozłożonych?
 • Czy zmienne stanu układu mogą przybie­rać wartości dowolne?
 • Czy zmienna niezależna - czas - może podlegać dyskretyzacji?
 • Czy parametry układu mogą zależeć od czasu?
 • Jakie układy nazywa się liniowymi?
 • Czy układy liniowe często spotyka się w praktyce?
 • Czy modele liniowe są często stosowane?
 • Jaki jest najprostszy układ statyczny?
 • Co to jest węzeł sumujący ?
 • Czy do opisu członów nieliniowych zawsze jest potrzebna charakterystyka statyczna w postaci wykresu.
 • Co to jest linearyzacja charakterystyk nie­liniowych?
 • Kiedy nie można stosować linearyzacji?
 • Co to jest element przekaźnikowy?
 • W jaki sposób można łączyć człony nieli­niowe?
 • Jakie można podać przykłady połączenia szeregowego członów nieliniowych?
 • Jakie można podać przykłady połączenia równoległego członów nieliniowych?
 • Jak rozpoznaje się znak sprzężenia zwrot­nego?
 • Czy można skonstruować graficznie cha­rakterystykę statyczną układu ze sprzężeniem zwro­tnym?
 • Jakie można podać przykłady połączenia członów na zasadzie sprzężenia zwrotnego?
 • Jaką postać ma opis najprostszego układu dynamicznego?
 • Jak można uogólnić podany sposób opisu na układy wyższych rzędów?
 • Czy opis w przestrzeni stanów jest jedno­znaczny dla danego układu?
 • Czy istnieje metoda opisu, która jest jed­noznaczna dla danego układu?
 • Co to jest transmitancja operatorowa?
 • Co to jest transmitancja widmowa?
 • Co to są charakterystyki częstotliwościo­we?
 • Jakie korzyści daje stosowanie trans mi-tancji i charakterystyk częstotliwościowych?
 • Co to są charakterystyki czasowe ukła­du?
 • Co to jest opis za pomocą całki sploto­wej?
 • Jaką postać ma zapis wektorowo-macie-rzowy w przypadku układu o wielu wejściach i wyjściach?
 • istnieje ścisły związek miedzy opisem w przestrzeni stanów a transmitancją?
 • Co to jest wielomian charakterystyczny układu?
 • Jaki jest związek macierzy podstawowej z rozwiązaniami wymuszonymi?
 • Co oznacza pojęcie stabilności układu?
 • Czy stabilność układu liniowego zależy od wartości własnych układu?
 • Jakie są podstawowe człony dynamiczne i ich właściwości?
 • Jakie są najważniejsze parametry członów dynamicznych?
 • Jaki wpływ na własności dynamiczne układu mają zera transmitancji?
 • Które z omówionych zależności obowią­zują w przypadku układów niestacjonarnych?
 • https://www.liftonpolska.pl/index.php/maszyny-i-urzadzenia/

 • Automatyka przemysowa
  automatyka do bram
  automatyka domowa
  automatyka zabezpieczeniowa
  Polecamy:
  Jak wygląda majówka nad morzem - sprawdź nasze aktualne oferty